Regulamin Przystąpienia do promocji Gastrolax

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akcja prowadzona jest przez firmę Lab Pharma Agnieszka Lewandowska z siedzibą :

ul. Włodarzewska 30/58
02-384 Warszawa
e-mail: biuro@labpharma.pl
Tel. 22 644 50 57

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Akcja skierowana jest do osób zainteresowanych wypróbowaniem produktu Gastrolax.

2. Akcja prowadzona jest w Serwisie. Celem Akcji jest promocja produktów i usług oferowanych przez Organizatora, przekazywanie komunikacji marketingowej dedykowanej produktom, które mogą interesować Uczestników, przekazanie Uczestnikom produktu Gastrolax Promo Pack 3 kostki.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnik zobowiązany jest do podania w Formularzu Zgłoszeniowym oraz przy rejestracji Konta, wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Uczestnika oraz w razie konieczności ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem.

5. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od zamieszczania w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierające groźby, pomówienia.

6. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od umieszczania w formularzach udostępnianych przez Organizatora, wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Organizatora.

7. Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

8. Uczestnik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uczestnika, w tym danych innych Uczestników.

 9. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 poniżej Akcja trwa od dnia 02.05.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku lub do wyczerpania puli w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

10. Organizator poinformuje na stronie internetowej Serwisu lub w innych sposób o wyczerpaniu puli.

 

§ 3 PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

a) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz

b) będąca konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów oraz

d) osoba, która wypełniła ankietę i zgodę marketingową

2. O prawie Uczestnika do Gastrolax Promo Pack decyduje kolejność rejestracji Uczestników do Akcji. W przypadku wydania przez Organizatora puli Gastrolax Promo Pack 3 kostki, Akcja zostanie zakończona, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Akcji i zwiększenia puli Gastrolax Promo Pack 3 kostki.

3. W przypadku niewykorzystania puli Gastrolax Promo Pack 3 kostki do czasu zakończenia Akcji nierozdysponowane Paczki pozostają własnością Organizatora.

4. Przystąpienie do Akcji przez Uczestnika jest dobrowolne.

5. Do Akcji można przystąpić poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie gastrolax.pl

6. W celu wypełnienia ankiety wymagane jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności Serwisu, a także zaznaczenie zgody marketingowej.

7. Formularz Zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści.

8. W celu zgłoszenia do Akcji Uczestnik powinien łącznie:

a) podać w Formularzu Zgłoszeniowym następujące dane obowiązkowe:

iv) dane Uczestnika w Rzeczypospolitej Polskiej do wysyłki Paczki (imię i nazwisko, adres),

v) numer telefonu Uczestnika,

vi) adres e-mail Uczestnika.

b) potwierdzić zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Akcji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod Formularzem Zgłoszeniowym,

d) wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (SMS, MMS) przez LabPharma informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym związanych z Akcją, oraz wyrazić w tym celu zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu,

e) potwierdzić, że podane dane są prawidłowe oraz, że jest świadomy, że podanie nieprawdziwych danych może skutkować odpowiedzialnością prawną.

11. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji do Akcji na wskazany przez Uczestnika adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie przystąpienia przez Uczestnika do Akcji.

12. W rozumieniu Regulaminu momentem przystąpienia do Akcji oraz uzyskania statusu Uczestnika jest moment otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Akcji zgodnie ust. 11 powyżej.

 

§ 4 PRZYZNANIE GASTROLAX PROMO PACK 3 KOSTKI

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 3, każdy z Uczestników, który w terminie trwania Akcji spełni warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu otrzyma Gastrolax PROMO PACK.

2. Paczki zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej w przeciągu 14 dni roboczych na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym (adres wysyłki musi być adresem w Rzeczypospolitej Polskiej).

3. W przypadku, gdy z powodu podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych, doręczenie Paczki jest niemożliwe, Organizator podejmie próbę kontaktu z Uczestnikiem w celu uzyskania prawidłowych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Paczki, w przypadku gdy jest ono obiektywnie niemożliwe z powodu podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych.

4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikowania Formularzy Zgłoszeniowych. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, co do prawdziwości złożonych przez Uczestnika oświadczeń lub podanych przy rejestracji do Akcji danych, Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W takiej sytuacji Organizator może wstrzymać się z wydaniem Paczki.

5. Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Akcji tylko jedną Paczkę GASTROLAX PROMO PACK 3 KOSTKI.

 

§ 5 OCHRONA DANYCH – RODO

Uprzejmie informujemy, iż Lab Pharma z siedzibą w:

ul. Włodarzewska 30/58
02-384 Warszawa

przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – niezbędne do obsługi sprzedaży wysyłkowej.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup),

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
ul. Włodarzewska 30/58
02-384 Warszawa

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Włodarzewska 30/58
02-384 Warszawa
e-mail: biuro@labpharma.pl
Tel. 22 644 50 57

b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Labpharma.pl

c) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Labpharma.pl kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

d) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora zmiany Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.