Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Ten dokument reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić informacje naszych Klientów. Dzięki RODO mają Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest Labpharma z siedzibą w:
ul. Włodarzewska 30 lok 58, 02-384 Warszawa
e-mail: biuro@labpharma.pl
tel. 22 644 50 57

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Zawsze i w każdej chwili masz prawo do:

aktualizacji lub usunięcia swoich danych
do otrzymania kopii danych przechowywanych przez labpharma.pl
masz prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu
Jak chronimy dane osobowe?

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
Strona labpharma.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. 
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

w celu zawarcia i wykonania usługi – złożenie i dostarczenie zamówienia na wskazany adres – bez podania tych danych usługa nie jest możliwa do realizacji
w celu zapewnienia Państwu uprawnień w zakresie reklamacji
w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pastwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach formularza kontaktowego, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane przetwarzamy samodzielnie. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in.: dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych i prawnych, usług z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, w zakresie rzeczowo uzasadnionym i/lub wynikającym z przepisów prawa samorządowym i rządowym organom administracji państwowej, organom podatkowym, sądowym i innym organom wymiaru sprawiedliwości, przy czym we wszystkich wymaganych prawem przypadkach przekazanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora chyba, że zawarcie takiej umowy nie jest wymagane.

Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom oraz nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane przetwarzamy w związku z realizacją usługi.

W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

e-mailem na adres: biuro@labpharma.pl
pisemnie na adres naszej siedziby.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na realizacje podpisanych przed tą datą umów i złożonych zapytań.

Kwestionariusz Promo Pack Gastrolax

Jeśli wyślesz nam wniosek za pośrednictwem formularza ankiety dotyczącej Gastrolax PromoPack, pobieramy dane wprowadzone do formularza, w tym dane kontaktowe, które podasz, służą

w celu zawarcia i wykonania usługi – złożenie i dostarczenie zamówienia na wskazany adres – bez podania tych danych usługa nie jest możliwa do realizacji
w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Zatrzymamy dane, które prześlesz w kwestionariuszu Gestrolax, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na jego przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel jego przechowywania (np. Po wypełnieniu prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. 

Statystyki Google Analytics

Statystyki Google Analytics – Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników, znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.